Regulamin Marszu

 

REGULAMIN
I BIEGU GÓRSKIEGO NA K2
(dla uczestników Marszu Nordic Walking)

 

 

CELE IMPREZY

Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
Popularyzacja marszu Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
Akcja Charytatywna – wsparcie podopiecznych Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie K2 Partners

PATRONAT MEDIALNY

Maratony Polskie
4Run.pl
Gazeta Wyborcza
Polskie Radio Szczecin
TVP Szczecin

TERMIN I MIEJSCE

23 października 2011r. (niedziela) Las Arkoński, Szczecin.
Biuro Zawodów oraz Start na boisku przy ul. Arkońskiej 28 (obok Oberży Chłopskiej).
Biuro Zawodów czynne w dniu Imprezy w godz. 9.00-11.30.
Start Marszu godz. 12.00.
Dekoracja zwycięzców i losowanie nagród ok. godz. 14.30.

DEFINICJA MARSZU NORDIC WALKING

Marsz Nordic Walking to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym, krokiem do przodu z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią (podłożem). Podczas marszu używa się specjalnie wykonanych kijów do Nordic Walking.

TRASA

Dystans 4305,5m (1 pętla) – połowa wysokość góry K2. Trasa będzie miała charakter górski. Liczne strome zbiegi i podbiegi. Nawierzchnia: głównie podłoże leśne (miękkie), również schody, liczne korzenie, kamienie i piasek, w przypadku występowania opadów – także błoto. Dokładny przebieg trasy zostanie wyznaczony najpóźniej na tydzień  przed Marszem i zostanie przedstawiony na stronie Stowarzyszenia www.k2partners.org.pl. Trasa Marszu zostanie wyraźnie oznaczona.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Marszu może wziąć udział każdy, kto:
- ukończył 18 lat;
- przedstawi w Biurze Zawodów aktualne badanie lekarskie lub złoży pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu;
- podpisze „Oświadczenie uczestnika” stanowiące załącznik Regulaminu;
- opłaci wpisowe:       w terminie do 30 września 2011r. w kwocie: 35 PLN lub,
                                     w terminie 01-16 października 2011r. w kwocie: 45 PLN lub,
                                     w terminie 17-23 października 2011r. w kwocie: 55 PLN.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia K2 Partners Mierzyn, ul. Spółdzielców 19c/1 Bank Ochrony Środowiska I Oddział Operacyjny w Szczecinie Nr 24 1540 1085 2030 5304 3991 0001 tytułem: MARSZ na K2 z podaniem imienia i nazwiska oraz roku urodzenia zawodnika, którego wpłata dotyczy. Dowodem wpłaty jest kopia przelewu bankowego, którą należy przedstawić w dniu zawodów w Biurze Zawodów razem z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość udziału innego zawodnika w ramach wpłaconego już wpisowego, po uprzednim poinformowaniu o tym Organizatora.
Z każdego wpisowego przekazane zostanie 1 zł dla Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni.
Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

ZGŁOSZENIA

Zapisy na Marsz odbywać się będą w formie elektronicznej za pośrednictwem strony Maratonów Polskich www.maratonypolskie.pl oraz w przypadku wolnych miejsc w dniu Imprezy w Biurze Zawodów w godz. 9.00-11.30.

Limit uczestników Marszu ustalono na 25 osób. Lista Startowa zostanie zamknięta po zgłoszeniu się i opłaceniu startowego przez 25 osób (o kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu wpisowego na konto Stowarzyszenia). Informacja o zamknięciu Listy Startowej zamieszczona zostanie na stronie internetowej Stowarzyszenia www.k2partners.org.pl.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 • Pakiet startowy zawierający:
  • koszulkę techniczną dedykowaną imprezie,
  • numer startowy wraz z agrafkami,
  • worek na bagaż osobisty do przechowania w Depozycie,
  • talon na posiłek regeneracyjny.
 • Medal okolicznościowy (po ukończeniu Marszu!).
 • Oznakowanie trasy, Biura Zawodów oraz Depozytu, w którym uczestnicy będą mogli składać rzeczy na czas trwania Marszu. Depozyt zlokalizowany będzie w pobliżu startu i mety.
 • Pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
 • Ciepły posiłek regeneracyjny.

Organizator nie zapewnia kijów do Nordic Walking.

Organizator zapewnia rozmiar koszulki zgodny ze wskazanym podczas zapisu na Marsz jedynie dla uczestników, którzy zgłoszą się i opłacą wpisowe do dnia 20.09.2011r !!!

NAGRODY

Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników Marszu.
Dodatkowo zwycięzcy Marszu w poszczególnych kategoriach (pierwsze 3 miejsca) otrzymają statuetki i dyplomy. Wśród wszystkich uczestników Marszu rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów.

 Klasyfikacja Marszu prowadzona będzie w następujących kategoriach:
1. MĘŻCZYZNI
2. KOBIETY

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Każdy startujący musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 • Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 •  Zawodnicy pokonujący trasę Marszu w sposób niedozwolony, omijający punkty kontrolne, zostaną zdyskwalifikowani.
 • Uczestnicy Marszu, którzy nie będą przemieszczać się ruchem naprzemiennym, krokiem do przodu z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią (podłożem), a odrywać będą jednocześnie obie nogi od podłoża (następowała będzie faza lotu) zostaną zdyskwalifikowani.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Zawodnik ma prawo złożenia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu przez organizatora kaucja przepada. Decyzja organizatora w sprawie protestu jest wiążąca i ostateczna.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.

 UWAGA !!!                                                                                                                                                        
Uczestnicy Marszu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników Marszu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.